OŚWIADCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO
Tomasz Banasik
22 lutego 2022
Oświadczenie OZZSRL dotyczące dialogu społecznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami podejmowanych przez PAŻP prób ożywienia dialogu społecznego w Agencji, czego wyrazem jest m.in. skierowane do działających w Agencji związków zawodowych zaproszenie na spotkanie w dniu 21.02.2022 r.

OZZSRL – jak wielokrotnie wskazywaliśmy – pozostaje otwarty na dyskusję z pracodawcą, a dialog społeczny w PAŻP uważamy za fundament dobrego zarządzania Agencją i jej efektywnego funkcjonowania. Dostrzegamy jednak konieczność zwrócenia uwagi, że prowadzenie skutecznego dialogu społecznego w Agencji nie jest możliwe bez zachowania kilku fundamentalnych zasad: równości stron, wzajemnego zaufania i dążenia do kompromisu. W naszej ocenie obecna sytuacja w Agencji nie pozwala na efektywny dialog między partnerami społecznymi.

Trudno bowiem prowadzić dialog społeczny w sytuacji, kiedy PAŻP niezwykle obszernie relacjonuje publicznie wewnętrzne sprawy Agencji – jednocześnie wprowadzając w przepisach prawa zakładowego szereg ograniczeń, które mają zapewnić pracodawcy de facto monopol informacyjny w sferze publicznej. Tak odbieramy np. wprowadzone wraz z nowym regulaminem wynagradzania utajnienie wysokości zarobków poszczególnych pracowników czy szerokie operowanie przez pracodawcę klauzulami poufności. W takim stanie rzeczy równość stron dialogu społecznego jest fikcją.

Obecna sytuacja w PAŻP daleka jest od sytuacji wzajemnego zaufania między pracodawcą a pracownikami, a dialog społeczny kojarzy się wszystkim z niekończącymi się wielogodzinnymi telekonferencjami, których efekty są mizerne. Nie jest to dialog społeczny, ale jego fasada. Tak tylko można bowiem nazwać sytuację, w której strony wprawdzie dyskutują, ale decyzje podejmuje jedna z nich. Jeśli podejmowane obecnie przez pracodawcę próby reanimacji dialogu społecznego w firmie mają mieć jakikolwiek sens – to zaproszeniu do rozmów powinna towarzyszyć szczegółowa lista kwestii, które pracodawca chce uzgodnić z pracownikami. Spotkanie dla samego spotkania nie ma przecież większego sensu.

OZZSRL pozostaje otwarty na dialog społeczny, dotyczący konkretnych kwestii, prowadzony w dobrej wierze, w duchu poszanowania pozostałych partnerów społecznych i nakierowany na osiągnięcie kompromisu w sprawach spornych – a więc prowadzonych w sposób wolny i odpowiedzialny.